English | Français | Español | Português | 中文版
中泥的产品
水泥
钢材
速成板房
辅助设备
钢材 > 盘圆 > 盘圆

1. 产品信息

- 品名:盘圆
- 标准:美标ASTM A-510M

         

2. 产品规格
2.1 化学指标:
等级 SAE No.
碳 (%)
硫磺 (%)
磷 (%)
锰 (%)
ASTM A510M 
要求
出厂检测
结果
(max.) 
ASTM A510M
要求
出厂检测
结果
(max.) 
ASTM A510M
要求
出厂检测
结果
(max.) 
ASTM A510M
要求
出厂检测
结果
(max.) 
1006
0.08 max
0.062
0.050 max
0.019
0.040 max
0.014
0.25 - 0.45
0.36
1008
0.10 max
0.070
0.032
0.026
0.30 - 0.50
0.41
1010
0.08 - 0.13
0.094
0.023
0.022
0.30 - 0.60
0.38
1012
0.10 - 0.15
0.124
0.028
0.031
0.44
1013
0.11 - 0.16
0.135
0.036
0.025
0.50 - 0.80
0.58
1015
0.13 - 0.18
0.142
0.018
0.018
0.30 - 0.60
0.49
1016
0.158
0.038
0.025
0.60 - 0.90
0.62
1017
0.15 - 0.20
0.159
0.026
0.032
0.30 - 0.60
0.37
1018
0.171
0.028
0.017
0.60 - 0.90
0.82
1020
0.18 - 0.23
0.197
0.031
0.024
0.30 - 0.60
0.44
1022
0.212
0.024
0.022
0.70 - 1.00
0.83

 

2.2 物理指标:

等级 
 SAE No.
抗拉强度 (N/mm2),(max)
断面收缩率(%),(min)
直径 (mm) / 盘重量(kg)
直径 (mm) / 盘重量(kg)
5.5-8.0/max 600
5.5-14.0/1100-2100
5.5-8.0/max 600
5.5-14.0/1100-2100
1006
400
420
23
22
1008
410
430
22
22
1010
430
450
21
21
1012
440
460
20
20
1013
-
470
-
19
1015
-
490
-
18
1016
-
500
-
17
1017
-
510
-
17
1018
-
520
-
17
1020
-
530
-
16
1022
-
540
-
16

如您想要购买此盘圆产品,请联系我们!
水泥品牌
环保

地址: 杭州市丰潭路380号 城西银泰城D座16楼310011
电话: +86-571-87997303 传真:+86-571-87995117
版权所有©中泥建材 All rights reserved